Projekt na podporu demokracie
v strednej a východnej Európe

Koncom 20-teho storočia spustili krajiny strednej a východnej Európy program ambicióznych demokratických a trhových reforiem. Vtedy v nich prevládal optimizmus o budovaní silnejšej, jednotnejšej a slobodnejšej Európy. V posledných rokoch však vznikajú pochybnosti o dosiahnutých výsledkoch pri správe verejných vecí v regióne, vrátane pretrvávajúcej korupcie. Aj preto sa s podporou americkej organizácie Center for International Private Enterprise (http://www.cipe.org/) (CIPE) so sídlom vo Washingtone zišli predstavitelia občianskej spoločnosti, podnikateľov a akademickej sféry zo strednej a východnej Európy s cieľom obnoviť sociálne siete reformátorov, podporiť smerovanie regiónu k demokracii a znovu potvrdiť význam transatlantických väzieb pre budúcnosť Európy.

Predstavitelia CIPE a partnerských organizácií aktívnych v regióne zverejnili 1. júna 2017 v Bruseli deklaráciu zdôrazňujúcu kľúčovú úlohu demokratických hodnôt a princípov voľného trhu pre strednú a východnú Európu. Deklaráciu spísali miestni lídri na základe hĺbkového výskumu a analýzy výziev, ktorým región čelí, ako aj na základe analýzy názorov jeho obyvateľov.

Deklarácia obnovuje záväzok dodržiavať hodnoty slobody a prosperity v strednej a východnej Európe ako aj úlohu transatlantických partnerov pokračovať v demokratických a ekonomických reformách.

Text deklarácie

 1. júna 2017 – Brusel, Belgicko

My, predstavitelia občianskej spoločnosti a podnikateľskej sféry v strednej a východnej Európe sme sa zišli v Bruseli, aby sme zverejnili túto deklaráciu, a tiež aby sme vyjadrili našu hrdosť a podporu pokroku, ktorý náš región dosiahol za uplynulé štvrťstoročie. Uskutočnené reformy viedli k dramatickému a bezprecedentnému šíreniu slobody, ktorá sa stala hnacím motorom pre rozmach podnikania a hospodársky rast. Naše krajiny tak významne prispeli k rozvoju demokratického, hospodárskeho a sociálneho života v Európe.

Ako predstavitelia občianskej spoločnosti a podnikateľskej sféry v strednej a východnej Európe vyhlasujeme, že budeme pokračovať v presadzovaní ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, rozvoji podnikania, právneho štátu a rešpektovaní ľudských práv. Uvedené hodnoty budeme podporovať v čase, keď čelíme nasledujúcim výzvam:

 • Nedostatočná nezávislosť a zodpovednosť kľúčových politických inštitúcií vrátane súdov môže viesť k zneužívaniu moci a korupcii, čo ohrozuje ekonomické zdravie krajín v regióne a znevažuje demokraciu v očiach verejnosti.
 • Presadzovanie oportunistických hospodárskych opatrení s cieľom zvýšiť stranícku popularitu na úkor spoločnosti a ekonomiky, odstraňovanie systému „bŕzd a protiváh“, teda inštitúcií kontrolujúcich a vyvažujúcich vládnu moc, ako aj účelové „ad hoc“ zmeny politík ohrozujú dlhodobú prosperitu a zdravie demokracie.
 • Klesajúca angažovanosť občanov v politike a verejnej diskusii oslabuje demokraciu, zatiaľ čo politici ohrozujú nezávislosť mimovládnych organizácií a médií, čím obmedzujú výmenu názorov a dialóg medzi štátom a verejnosťou.
 • Ak občania nevidia súvis medzi kvalitou demokracie a kvalitou života, sú náchylnejší uveriť riešeniam presahujúcim ústavný rámec demokracie, nakoľko existuje súvislosť medzi obmedzenými ekonomickými možnosťami a ochotou akceptovať extrémne politické riešenia.
 • Príčiny oslabenej perspektívy rozvoja demokracie a ekonomiky sú zakorenené v neuspokojivom systéme vzdelávania, ktorý zlyháva v učení kriticky myslieť a nepodporuje občianske a podnikateľské vedomie.

Ako predstavitelia občianskej spoločnosti a podnikateľskej sféry v strednej a východnej Európe ako aj ich transatlantickí partneri podporujeme nasledovné kroky s cieľom šíriť hodnoty slobody, demokracie a prosperity:

 • Obnoviť úlohu občianskej spoločnosti pri vyžadovaní transparentnosti a zodpovednosti v správe verejných vecí ako aj pri zabezpečení intenzívnejších verejných konzultácií v rozhodovacom procese.
 • Naliehať na politické strany, občiansku spoločnosť a podnikateľov, aby šírili a uplatňovali demokratické hodnoty s cieľom povzbudiť občanov v ich angažovaní sa vo verejných veciach, a tiež aby vytvárali alternatívy k extrémnym riešeniam.
 • Zvýšiť angažovanosť podnikateľov pri mobilizácii zdrojov a know-how potrebných na udržiavanie plurality a stability občianskej spoločnosti.
 • Podporovať opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia a ekonomického rastu, na posilnenie strednej vrstvy a zvýšenie počtu občanov ktorým záleží na rozvoji demokracie, ako aj na tvorbu otvoreného, férového a konkurenčného prostredia, ktoré bude atraktívne pre investorov a vzdelanú pracovnú silu.
 • Podporovať reformy vzdelávania vrátane lepšej prípravy učiteľov, vyššieho dôrazu na kvalitné vyučovanie o demokracii, aktívnom občianstve a aktuálnom dianí v spoločnosti, ako aj na rozvoj kritického myslenia.
 • Udržiavať a posilniť transatlantický dialóg a spoluprácu v uvedených oblastiach.

Sľubujeme, že pripravíme konkrétne stratégie a praktické kroky, ktoré potvrdia náš záväzok vytvárať otvorené, inkluzívne, pluralitné a transparentné politické a ekonomické prostredie. Súčasne pozývame verejných činiteľov, aby prijali opatrenia v súlade s touto deklaráciou a našich spoluobčanov, aby sa angažovali vo verejných veciach, a aby sa pridali k záväzkom uvedeným v tejto deklarácii. 

 

Pripojte sa k Deklarácii

Vaše údaje

  

[Váš podpis]

Share this with your friends:

   

 

Pripojte sa k 116 doterajším signatárom deklarácie

116 Ferenc P. Hungary and UK hungarian
115 Fifi B. Bulgaria
114 Marián S. Slovakia
113 Viera . Slovakia Bratislava Policy Institute
112 Ľubomír T. Slovensko Bratislava
111 Lukáš M. Slovakia
110 Ivan K. Slovakia Zvolen
109 Katarina F. Slovakia Zvolen
108 Igor G. Slovakia
107 Dominik H.
106 Juraj P. Slovakia
105 Milan Z. Slovakia Brusel
104 Pavol P. Košice
103 Dušan H. Slovakia Spišská Nová ves
102 Stanislav F. Slovensko Nemocnica
101 Pavol K. Slovakia Bratislava
100 Katarína A. Slovakia Nitra
99 Marian S. Slovakia Kosice
98 Marian P. Slovakia Hrnčiarska Ves
97 Simona J. Norway Oslo
96 Jan M. Slovakia Trencin
95 Richard . Slovensko Žilina
94 Dusan S. Slovakia Ochodnica
93 Mario U. Slovakia Topolcany
92 Michal V. Slovakia Malacky
91 Marek O. Slovensko Žilina
90 Marian P. Slovkia
89 Ladislav N. Slovakia Bratislava
88 Juraj V. Slovakia Bratislava
87 Juraj D. Slovakia
86 Jan T. Slovakia
85 Róbert J. Slovensko Banská Bystrica 4
84 Alica . Slovakia Stránske
83 Peter R. Slovakia Svidník
82 Ladislav H. Slovakia Michalovce
81 Ján K.
80 Dusan K. Slovensko Vrutky
79 Frantisek K. Slovakia Kosice
78 Lukáš P. Slovakia Hlohovec
77 Martin L. Slovakia
76 Adis M. Bosnia and Herzegovina
75 Dritan M. Albania Economics, philosophy, history
74 Xhabija F. Albania Yes
73 shkelqim s. shqiperi
72 Domi V. Albania
71 Liliana D. Albania
70 Aurel G. Albania
69 Ilir C. Albania
68 Ardian M. Albania
67 Andi T. Albania Civil society
66 Zoica Z. Albania Lecturer
65 Bashkim Z. Albania
64 Ton P. Milano
63 Dedndreu P. Albania
62 Enkeleda M. Albania Yes
61 Antonjeta P. Albania Female
60 Zef P. Albania
59 Branko R. Serbia University of Belgrade
58 Brandon H. United States
57 John Z. United States Center for International Private Enterprise
56 Jakub J. Czech Republic European Values Think-Tank
55 Ruslan S. Bulgaria Center for the Study of Democracy
54 Ivan K. Slovakia Nitra
53 Peter M. Slovakia
52 Pavel H. Slovakia Pontis Foundation
51 Patrik D. Slovakia
50 Gabriel S. Slovakia Transparency International Slovakia
49 Ojars S. Latvia University of Latvia
48 Martin B. Slovakia Bratislava
47 Lubica T. Slovakia NGO media manager
46 Ján K. Slovakia INEKO
45 Mikuláš S. Slovak republic
44 Richard D. Slovakia INESS
43 Lubos L. Slovakia
42 Miroslav K. Slovakia Bratislava
41 Dusan O. Slovakia
40 Viera K. Slovakia
39 Ondrej S. Slovakia PAS
38 Emilia B. Slovensko Bratislava
37 Ivan K. Slovakia Slovak
36 Jozef H. Slovakia
35 Pavel N.
34 Elena P. Slovakia
33 sona S. Slovakia Comenius University
32 Alexander D. Slovakia SFPA
31 Damas G. Slovakia Bratislava
30 Peter D. Slovakia
29 Mieczyslaw B. Poland IPED
28 Petra R. Hungary Budapest Institute
27 Balazs V. Hungary ELTE University
26 Tomáš . Slovakia Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA)
25 Grigorij M. Slovakia Institute for Public Affairs
24 Alban H. Kosovo Riinvest Institute for Development Research
23 Ján R. Slovakia
22 Miloslav P. Slovensko Bratislava
21 Gergana J. Bulgaria Access to Information Prgramm
20 Adrian N. Bulgaria Institute for Market Economics
19 Alex K. UK & Belarus IHS Markit
18 Ilya Z. USA Free Russia Foundation
17 Anders A. United States Atlantic Council
16 Jennifer A. United States CIPE
15 Marc S. United S Center for International Private Enterprise
14 Boris B. Serbia University of Belgrade, School of Law
13 Ivanka T. Bulgaria Sofia
12 Desislava N. Bulgaria Institute for Market Ecnomics
11 Petar G. Bulgaria IME
10 Lenko L. Bulgaria America for Bulgaria Foundation
9 Emil G. Bulgaria
8 Marek T. Poland Civil Development Forum (FOR)
7 Connor L. United States NGO
6 mickey p. United States
5 Andras L. Magyarország TI Hungary
4 Peter G. Slovakia INEKO
3 Richard M. Slovakia Friends of Slovakia
2 Martina H. United States NGO
1 Anna K. USA/Poland Anna Kompanek